Onderwijs-zorg

Steeds meer gemeentes proberen het aantal thuiszitters en (voortijdig) speciaal onderwijsverlaters met een beperking te verminderen. Om dit te realiseren zijn er zorg- en onderwijsinstellingen nodig om deze doelgroep op te vangen.

Echter, neemt het aantal thuiszitters en voortijdig schoolverlaters de laatste jaren toe en staat het aantal ondertussen op meer dan 15.000 kinderen en jongeren. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van deze doelgroep, heeft Numodozorg onderzoek gedaan naar de manier waarop desbetreffende doelgroep gemotiveerd kan worden en hoe zij ondersteund kunnen worden bij de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Missie

Numodozorg biedt deelnemers tussen de 3 en 23 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking een leerwerktraject op maat. Een plek waar zij worden geaccepteerd zoals ze zijn. Een plek waar zij hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar aandacht is voor de leerstijl van de deelnemer. Numodozorg biedt de mogelijkheid om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij de opgedane kennis toe te passen in het alledaagse leven.

Visie

Numodozorg draagt uit dat zij de deelnemers mee laten doen in de samenleving. Dit betekent dat vrijheid in alle opzichten het fundament vormt voor de persoonlijke ontwikkeling. De deelnemer mag zijn of haar vleugels spreiden met op maat afgestemde begeleiding. Door de specifieke op de doelgroep gerichte leer/werkomgeving is Numodozorg in staat, passend aanbod te bieden aan de deelnemers. Binnen Numodozorg wordt altijd perspectief gezien. Numodozorg is er juist voor de mensen die verschillende trajecten achter de rug hebben en zijn vastgelopen; thuis, op school of in het speciaal onderwijs of op een dagbestedingslocatie. De deskundigheid van de medewerkers van Numodozorg is gericht op het ondersteunen van de lichamelijke-, motorische-, cognitieve-, sociale-, emotionele– en spraak- en taalontwikkeling. Zij zijn gericht op dat wat goed gaat, niet op wat niet goed gaat.

Werkwijze

Numodozorg volgt met het team (bestaande uit docent, verpleegkundige/verzorgende/begeleiders en onderwijsassistenten) de deelnemer intensief en gaat per individu op zoek naar een persoonlijk leerdoel (spraak/taal, veters strikken, etiquette, lezen, rekenen, biologie, taal ect.) en biedt daarop de juiste begeleiding die de deelnemer een stap verder helpt. De klassen bestaan uit maximaal acht deelnemers waarbij de deelnemers zijn ingedeeld op niveau in plaats van leeftijd.

De deelnemer gaat zelf kennis ontwikkelen in het handelend omgaan met de omgeving waarbij de voortgang wordt bijgehouden in een persoonlijk portfolio.

Numodozorg helpt de deelnemer met het overbruggen van de kloof tussen wat het al kan en wat het nog moet leren, waarbij de begeleiding oog heeft voor datgene waar de deelnemer bijna toe in staat is. Er wordt daarbij rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de deelnemer door leerstof aan te bieden waar de deelnemer aan toe is (onderwijs volgt de ontwikkeling). En door steun en stimulans in de zone van de naaste ontwikkeling waardoor de deelnemer zich cognitief ontwikkelt.

Dit vraagt om nauw contact tussen het onderwijs, deelnemer, ouder/verzorger en Numodozorg, maar ook om voortdurende scherpte in nieuwe methodieken en begeleidingsstijlen die aansluiten bij de deelnemer.

Numodozorg heeft als doel het onderwijs naar het kind te brengen, in plaats van het kind naar het onderwijs en zo uiteindelijk het aantal thuiszitters en (voortijdig) schoolverlaters fors te verminderen.